گبه 400شانه تراکم 1100 , 8 رنگ

 

گالری فرش های گبه: