فرش های 1000شانه گل برجسته هایبالک 10رنگ تراکم 3000 , نخ ترک